ΠΠΠ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Στην ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ είμαστε δεσμευμένοι να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες έντυπης επικοινωνίας που καλύπτουν τις συμβατικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις που καθορίζει ο πελάτης για το προϊόν. Δεσμευόμαστε συνολικά να θέτουμε, και να επιτυγχάνουμε, επίπεδα ποιότητας ικανά να καλύπτουν, από κάθε άποψη, τις καθορισμένες απαιτήσεις και τις εύλογες προσδοκίες των πελατών μας.

Η ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ έχει αναπτύξει και τηρεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος, συμμορφούμενο προς τις απαιτήσεις των προτύπων EN ISO 9001:2015 & EN ISO 14001:2015, ώστε να είμαστε σε θέση να παρέχουμε σταθερά και να διατηρούμε υψηλή στάθμη ποιότητας σε κάθε προϊόν που αναλαμβάνουμε. Το Σύστημά μας Διαχείρισης της Ποιότητας & Περιβάλλοντος, διασφαλίζει ότι για κάθε προϊόν που αναλαμβάνουμε πραγματοποιείται η απαιτούμενη επικοινωνία, εφαρμόζεται κατάλληλος έλεγχος της εκτελούμενης εργασίας και τηρούνται έγκυρα και υπεύθυνα αρχεία.

Βασικοί στόχοι του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος είναι:

Η παραγωγή των προϊόντων, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών της.

Η ικανοποίηση όλων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων που άπτονται των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος Ποιότητας & Περιβάλλοντος που εφαρμόζεται από την εταιρεία, με στόχο την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών της αλλα και όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος , οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως:

Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας του συστήματος, μέσα από τις ετήσιες ανασκοπήσεις από τη Διοίκηση, εσωτερικές επιθεωρήσεις κτλ.

Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος.

Η αξιολόγηση απειλών και ευκαιριών βελτίωσης

Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων του πελάτη.

Η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των προμηθευτών.

Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού.

Η τεκμηριωμένη και συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών.

Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ή / και προληπτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.

Η συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις τομεακές υποχρεώσεις, με δέσμευση της ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων, με προστασία του περιβάλλοντος όσον αφορά τα στερεά, υγρά και αέρια απόβλητα, στοχεύοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία των γήινων πόρων και της τοπικής βιοποικιλότητας.

Η  εξασφάλιση της συνοχής των δραστηριοτήτων μας με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης με τη διατήρηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία υπό έλεγχο.

Όλο το προσωπικό της ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ είναι επιφορτισμένο να προωθεί αυτούς τους στόχους και απαιτείται να είναι εξοικειωμένο με ο περιεχόμενο αυτού του Εγχειριδίου Πολιτικής για την Ποιότητα & το Περιβάλλον, το οποίο καθορίζει το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας & Περιβάλλοντος που υιοθετήθηκε και εγκαταστάθηκε ως το μέσον για την επιτυχία αυτών των δηλωμένων αντικειμενικών στόχων. Καθένας ο οποίος έχει σχέση με την ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ θα υποστηρίζεται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του για προσωπική εξέλιξη, εκπαίδευση και ευκολίες.

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος είναι ο από εμένα ορισμένος Αντιπρόσωπος της Διοίκησης, υπεύθυνος για την παρακολούθηση και διασφάλιση της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ως συνόλου.

Συνολική Διαχείριση της Ποιότητας και Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση εφαρμόζεται σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς μας και η ποιότητα είναι ευθύνη του καθενός σε κάθε δραστηριότητα απ’ άκρου εις άκρο της ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ.

 

ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

01.11.2018